ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมโภช อินทปัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบุญช่วย ไพบูลย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายอำนวย สังข์สุข
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางมรกต พงษ์ประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายบรรพต ไทยเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร