ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอำนวย สังข์สุข
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายบรรพต ไทยเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร