ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนงนุช พรมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางมรกต พงษ์ประเสริฐ
ครู คศ.3